Thông tin tỷ giá nạp thẻ của Mộng. Các huynh khi tham gia nạp nhớ lưu ý kỹ tỷ giá nhé.

  • Để nạp thẻ các huynh vào trang web https://napxu.mobi/
  • Tích lũy nạp sẽ dựa trên điểm VIP.
Hình thức  Mệnh Giá  KNB VIP
Viettel                        10,000                           118                             59
                       20,000                           236                           118
                       50,000                           590                           295
                     100,000                        1,180                           590
                     200,000                        2,360                        1,180
                     500,000                        5,900                        2,950
Gate                        10,000                           160                             80
                       20,000                           320                           160
                       50,000                           800                           400
                     100,000                        1,600                           800
                     200,000                        3,200                        1,600
                     500,000                        8,000                        4,000
INAPP 0.99$                        23,000                             92                             46
INAPP 2.99$                        69,000                           276                           138
INAPP 4.99$                      115,000                           460                           230
INAPP 6.99$                      161,000                           644                           322
INAPP 9.99$                      230,000                           920                           460